PROGRAMA “NOCES D’OR” DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Programa “Noces d’Or” és un programa adreçat a les parelles que han complert 50 anys de matrimoni o convivència, en què els beneficiaris gaudeixen d’una estada en centres hotelers de la costa catalana amb una durada de cinc dies (quatre nits), en règim de pensió completa.

Els desplaçament d’anada i tornada es fan en autocar i hi ha una programació de caire civicocultural per a tots els dies de l’estada. La participació a les activitats és voluntària.

MEDALLA CENTENÀRIA

És el reconeixement que fa la Generalitat a totes les persones residents a Catalunya que hagin complert 100 anys o que estiguin a punt de complir-los. Prèviament cal omplir una sol·licitud dirigida al Departament de Benestar Social i Família.

PROGRAMA DE VACANCES DE L’IMSERSO

Aquest programa va néixer amb un doble objectiu: en primer lloc, facilitar al col·lectiu de la gent gran l’accés a unes vacances assequibles tenint en compte les seves possibilitats i, en segon lloc, desestacionalitzar l’oferta turística del país de manera que es procura de donar estabilitat a l’ocupació d’aquest sector. Les sol·licituds que es presenten a la Direcció General de l’Imserso es valoren seguint uns criteris establerts (situació econòmica, edat dels sol·licitants, participació en anys anteriors i si s’és família nombrosa), els quals marcaran la prioritat a l’hora d’escollir destinació.

PROGRAMA DE TERMALISME DE L’IMSERSO

Aquest programa va néixer com a servei complementari a les prestacions del Sistema de la Seguretat Social i amb l’objectiu de facilitar els serveis assistencials que ofereixen els balnearis a aquelles persones grans que els necessitin.

ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LES ENTITATS A LA LLEI 4/2008, DEL LLIBRE TERCER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA, RELATIU A LES PERSONES JURÍDIQUES

En primer lloc cal dir que no és obligatori modificar els estatuts de les entitat jurídiques cada cert temps, això només s’ha de fer quan surt una nova normativa que obliga a fer-ho, com és el cas de la Llei 4/2008, o bé quan una entitat vol modificar algun apartat del seu text estatutari. Aquesta llei ens diu que cal adaptar els estatuts en el termini de 3 anys i realitzar la seva actualització registral, i que en cas de no fer-se pot produir-se la pèrdua de la publicitat registral.

“3. Les associacions que no adaptin els estatuts i no inscriguin aquesta adaptació en el Registre d’Associacions en el termini que fixa l’apartat 1 perden els beneficis derivats de la publicitat registral. Només poden rebre subvencions de l’Administració de la Generalitat si acrediten que han fet l’adaptació dels estatuts”

El termini finalitzava el 23 d’agost d’aquest any. No obstant això, el Govern de la Generalitat ha modificat la norma anterior i ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè les fundacions i associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts a la Llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. El motiu ha estat que el termini de tres anys era insuficient perquè les entitats s’adaptin a la nova legislació.

Per més informació podeu consultar els enllaços següents:

El web del Registre d’Entitats Jurídiques

El web del voluntariat a Catalunya

El web de xarxanet.org